Elérhetőségeink

Tel: +36 23/421-336
E-mail: bae7527207988e4e5897d848d55b2f44

Telephely: 2040 Budaörs, Kaktusz utca 8.

Adószám: 13052571-2-41


Nyitvatartás:

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 7.00 - 17.00
Szerda: 7.00 - 17.00
Csütörtök: 7.00 - 17.00
Péntek: 7.00 - 17.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Vasárnap: Zárva

Az ünnepi nyitvatartások a fent leírtaktól eltérhetnek. 

Termék gyorskereső

Keresett kifejezés:
Kategória:


Szín:
Gyártó:

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „általános szerződési feltételek” vagy „ÁSZF”)

 

Letölthető verzió: baucenter_aszf.pdf

 1. Az ÁSZF hatálya

1.1. A jelen általános szerződési feltételek minden, a Baucenter Korlátolt Felelősségű Társaság (1028 Budapest, Kisgazda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09.716423, adószám: 13052571-2-41, a továbbiakban: „Baucenter Kft.”, vagy „eladó”) által építőanyag (a továbbiakban úgy is, mint termék, áru) adásvétele, illetve szállítása tárgyában kötött bármely szerződés (a továbbiakban: egyedi szerződés) elválaszthatatlan részét képezik – ideértve a keretszerződéseket és az eseti szerződéseket is -, kiterjednek továbbá minden, a Baucenter Kft. által adott ajánlatra is, kivéve, ha a Baucenter Kft. írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. Az ÁSZF-ben foglaltaktól való eltérés csak mindkét fél által aláírt szerződés alapján érvényes. A vevő jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő egyedi, vagy általános szerződési/üzleti feltételei csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha azt a Baucenter Kft. írásban kifejezetten elfogadja.

 1.  Árak, árajánlatok, megrendelések

2.1. Árak, árajánlatok

A www.baucenter.hu honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Az eladó minden esetben egyedi árajánlatot küld a vevő kérésére, mely árajánlat kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül, és amely a teljes mennyiség megvásárlása, valamint amennyiben az árajánlatban más nem kerül feltüntetésre, előre történő fizetés (előzetes banki átutalás, előre történő készpénzes fizetés) esetén érvényesek. Az árajánlatban megadott árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket, és az esetleges utánrendeléshez, pótrendeléshez kapcsolódó szállítási vagy egyéb költségeket sem. Az árak nem tartalmazzák továbbá a raklapdíj összegét, amely mindenkor a gyártói árlista szerint kerül kiszámlázásra. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában felek elfogadottnak tekintik a számlát, ha azzal kapcsolatban a vevő a részére történő kézbesítéstől számított 5 napon belül írásban nem jelzi kifogását. Eladó külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően, felek külön megállapodása – vagyis a visszaigazolt megrendelés, illetve a felek között létrejött szerződés - alapján vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, lerakodását, és daruzását. Az eladó jogosult ezen szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

2.2. Megrendelések

A vevő megrendelését írásban adja le, a megrendelésnek tartalmaznia kell az áru fajtáját és mennyiségét. Már aláírt egyedi szerződés alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva (eladói áruszállítás) vagy telephelyi- eladó székhelyén, telephelyén, fióktelepén történő - átvétellel (vevői áruszállítás) kéri. Eladó fenntartja magának a jogot az áruérték általa meghatározott százalékának (akár 100%-ának) előleg címén történő bekérésére. A megrendelések teljesítésére a Baucenter Kft. csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egyedileg, illetve speciális anyagból gyártott termékeket - megrendelésének lemondása, a megrendeléstől való elállás, illetve annak felmondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Baucenter Kft. nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Terméket a Baucenter Kft. - erre vonatkozó külön megállapodás hiányában - nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségéért a Baucenter Kft. nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek, illetve egyébként az áru méreteztetése, továbbá az anyagszükséglet megállapítása a vevő feladata és felelőssége.

Vevő megrendelését minden esetben jelen ÁSZF szerinti írott formátumban, vagy pedig telefaxon köteles megadni. Levélben történő megrendelés esetén a megrendelés a levél jelen ÁSZF-ben meghatározott kézbesítési szabályok szerinti kézbesítésével, telefaxon történő megrendelés esetén az eladó által történt írásbeli visszagazolással, e-mailen történő megrendelés esetén az eladó által küldött olvasási visszaigazolással minősül leadottnak. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a vevőt terheli. Vevő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a postai átfutási időre és az eladó írásos visszaigazolásának szükségességére, valamint az üzletmenetben szokásos szállítási határidőkre. Eladó a vevő megrendelésére annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint írásban vagy telefaxon küld visszaigazolást, és jelzi, hogy a megrendelés a vevő által kért határidővel teljesíthető-e.

Amennyiben a megrendelés nem egyezik a kiadott árajánlattal, abban az esetben az eladónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását.

Amennyiben a megrendelés egyezik a kiadott árajánlattal, abban az esetben a felek között a szerződés az eladó visszaigazolásában foglalt időpontban létrejön. Megrendelésnek minősül az is, ha az eladó által megküldött árajánlatot a vevő dátumozva, lepecsételve és aláírva eladó részére visszaküldi, és ezt az eladó az ily módon létrejött megrendelést visszaigazolja; a szerződés ebben az esetben is az eladó visszaigazolásában foglalt időpontban jön létre.

Felek közötti keretszerződés fennállása esetén, amennyiben a vevő az eladótól kapott árajánlatot 15 napon belül visszaigazolja, abban az esetben az árajánlatban foglalt árak a vevői visszaigazolással rögzülnek, és a felek ezen árakat tekintik irányadónak.

Eladó köteles az egyedi szerződésben, illetve annak mellékletében / a megrendelés visszaigazolásában meghatározott terméket a vevő részére a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időpontban átadni. Vevő köteles az áru ellenértékét az eladó által a számlán meghatározott teljesítési időpontig megfizetni és az árut átvenni.

Pótrendelés, utánarendelés esetén az eladó nem garantálja az eredeti megrendelésben szereplő tételekkel azonos színtónusú és kaliberű termékek szolgáltatását.

 1. Átvétel és teljesítés

3.1. Az átvételre jogosult személyek: a vevő (jogi személy esetén e tekintetben vevő alatt a vevő cégjegyzésre jogosult képviselője értendő) vagy az általa megbízott fuvaros, a vevő alkalmazottja vagy megbízottja. Vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult természetes személy nevét, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. A vevő nevében áru átvételére jogosult személyekben történt változást a vevő haladéktalanul írásban köteles közölni az eladóval. A késedelmes közlésből, vagy a közlés elmaradásából eredő valamennyi kárt és költséget a vevő köteles viselni. Eladó az árut csak az átvételre jogosult személy részére adhatja át. A szállítólevelet az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését követően mindkét fél aláírja. Vevő által átvételre jogosultként megjelölt személy minden esetben úgy tekintendő, hogy egyben a szállítólevél aláírására is jogosult. Amennyiben az átadás-átvétel során nem arra jogosult személy jár el, azért kizárólagosan vevő felel, és az ebből eredő károk és költségek kizárólag vevőt terhelik.

3.2. A vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a vevő és az eladó képviseletében eljáró személynek - illetve fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozónak is - aláírásával hitelesítenie kell. Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul az eladónak.

3.3. "Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén eladó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződést részben, vagy egészben azonnali hatállyal felmondani – vagy attól elállni - a szerződésszegés következményei nélkül.

3.4. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Eladó nem vállal felelősséget az előállító gyár kapacitáshiányából származó (pl. termelésleállítása miatt) késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett szállítási vagy bármely egyéb késedelem miatti esetleges kötbérigényéről vevő visszavonhatatlanul lemond.

3.5. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A vevő a megrendelés visszaigazolásban szereplő időpontban köteles az árut átvenni. Amennyiben a vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy eladó azt tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával eladó jogosult az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. Az eladónál történő áruk tárolásáról minden esetben külön, egyedileg megkötött szerződésekben kell megállapodniuk a feleknek.

Amennyiben vevő az eladó tájékoztatását követő 1 hónapon belül

 • vagy nem gondoskodik az áru elszállításáról,
 • vagy nem kér további határidőt az áru elszállítására,
 • vagy nem fizeti meg maradéktalanul az el nem szállított áruk ellenértékét

az eladó külön értesítés nélkül jogosult a vevőáltal át nem vett termékekre a rendelési érték 50%-ának megfelelő stornó (meghiúsulási kötbért) költséget felszámítani és az át nem vett árut harmadik személyeknek értékesíteni.

Eladó 1 hónapon túl nem vállalja az áru őrzését és tárolását.

3.6. Amennyiben felek az áru átadás-átvételéről mindkét fél által cégszerűen aláírt szerződésben, illetve annak mellékletében írásban másképp nem állapodnak meg, illetve a visszaigazolt megrendelésben más nem szerepel, úgy az áru átadás-átvételének helye az eladó telephelye (2040 Budaörs, Kaktusz utca 8.), fióktelepe (vevői áruszállítás). Amennyiben a felek írásban másképp nem állapodnak meg, úgy kell tekinteni, hogy a vevő vevői áruszállítással kívánja az árut átvenni. Vevői áruszállítás esetén a megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani az ott meghatározott címről. Vevői áruszállítás esetén a vevőt terheli mindennemű felelősség azzal kapcsolatban, hogy az áruszállításra alkalmas, kompatibilis járművel szállítsa el az árut. Vevői áruszállítás esetén az áru felpakolása során bármely, eladói közreműködés csak segítségnek minősül, feladónak, felrakodónak pedig minden esetben – különösen, de nem kizárólagos az EKÁER rendszerbe történő bejelentések vonatkozásában – a vevő minősül, így az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) vagy más releváns jogszabály szerinti bejelentési és minden egyéb kötelezettség, felelősség is vevőt terheli. Vevői áruszállítás esetén az eladó az áru felrakodásával, szállításával, fuvarozásával kapcsolatos mindennemű felelőssége– ideértve az árukárt is - kizárt, eladót az áru kiszolgáltatásán kívül egyéb kötelezettség nem terheli; és amennyiben bármely hatóság, illetve harmadik személy mégis eladó ezzel kapcsolatos felelősségét állapítaná meg, úgy vevő teljeskörűen köteles helytállni eladó ebből eredő kötelezettségeiért. Eladó a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

3.7. Eladói áruszállítás esetén Eladó a vevő írásbeli megállapodásban szereplő – külön megjelölt telephely hiányában bármely - telephelyére, vagy a vevő által megjelölt, a felek közötti írásbeli megállapodásban szereplő más címre szállítja az árut.

Eladói áruszállítás esetén vevő köteles biztosítani az alábbiakat:

 • a helyszín időjárástól függetlenül megfelelő és biztonságos - akár 15m hosszú, illetve 40 tonnás járműszerelvénnyel történő– megközelíthetőségét, a behajtáshoz szükséges feltételeket,
 • a lerakodás megfelelő feltételeit (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a megfelelő rakodóteret és tárolási helyet),
 • az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy jelenlétét.

Eladói áruszállítás esetén vevő előzetesen köteles tájékoztatni az eladót a szükséges és megfelelő engedélyekről, továbbá vevő köteles azok beszerzésére, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, ha a szállítási cím megközelítése csak engedéllyel lehetséges (pl.: behajtási engedély). Amennyiben a szállítás vonatkozásában behajtási engedély szükséges, annak biztosítása a BKK területén kívül a vevő feladata. Eladó a BKK területén – térítés ellenében – vállalja a szállításhoz szükséges behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyintézést. A Baucenter Kft. EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő megfelelő határidőn belül, előzetesen, írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban vagy egyébként a bejelentés vonatkozásában előír, ennek megsértése esetén vevő köteles helytállni eladó ebből eredő kötelezettségeiért. Eladó a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles szállítani a terméket.

Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások, vagy a jelen pontban foglaltak be nem tartása miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli.

Eladói áruszállítás esetében, ha a vevő vagy az általa megjelölt személy az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, vagy az áru átvétele az vevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is – a Baucenter Kft.  visszaszállítja/visszaszállíttatja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni.

 1. Fizetési feltételek

4.1. Vevő az áru ellenértékét az áru átvételekor készpénzben, utólagosan banki átutalással (a felek egyedi szerződése esetén - a felek megállapodása alapján - ez a fizetési mód hitelkeret biztosításával együtt is alkalmazható), vagy előzetes banki átutalással egyenlíti ki (fizetés módja). A felek egyedi szerződésükben, illetve annak mellékletében / a visszaigazolt megrendelésben rögzítik a fizetés módját.

4.1.1. Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetés esetén a vevő az áru ellenértékét az áru átvételekor készpénzben, az egyidejűleg átvett számla ellenében fizeti meg.

4.1.2. Utólagos banki átutalás

Utólagos banki átutalás esetén a vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles az ellenértéket megfizetni. Eltérő megállapodás hiányában vevő a vételárat a termék átvételét követő 15 napon belül, számla ellenében köteles átutalni az eladó bankszámlájára. Eladó és vevőhosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben eladó az általa kiállított számlán a megállapodott teljesítési időpontot tünteti fel.

4.1.3. Hitelkeret biztosítása utólagos elszámolással

Az eladó és a vevő között létrejött egyedi szerződésben foglaltak szerint eladó vevő részére hitelkeretet biztosíthat, az ott megjelölt feltételekkel. A hitelkeret biztosítása azt jelenti, hogy a szerződés időtartama alatt a vevő megrendeli az eladó kínálatában meglévő termékeket, és azok átvétele is megtörténik vevő által, de a termékek vételárának elszámolása utólag, a felek által meghatározott időszakonként történik. Hitelkeret biztosítása esetén a lejárt, valamint a még nem lejárt, de már leszámlázott, továbbá a még le sem számlázott megrendelések együttes értéke nem haladhatja meg a hitelkeret összegét. Vevő vonatkozásában eladó kizárólag egy hitelkeretet biztosít, így az nem projektekre, hanem személyében a vevőre vonatkozik. A hitelkeret vonatkozásában a megrendelt termékek bruttó értékét kell figyelembe venni. Ha a vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig az eladó szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést, illetve a megrendelés teljesítését a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani, és a hitelkeretet felfüggeszteni. Az eladó egyebekben is fenntartja magának a jogot, hogy a hitelkeret bármely okból, egyoldalúan visszavonja vagy felfüggessze. A hitelkeret kimerítése esetén a vevő köteles az esetleg még le nem járt számlái közül annyit kiegyenlíteni, hogy a hitelkeretet az újabb megrendelésével együtt se lépje túl, csak ezt követően kerülhet sor újabb áru átadására. Az aktuális hitelkeret és a tartozás összege mindig az eladó szállítói nyilvántartása alapján kerül megállapításra. Hitelkeret alkalmazása esetén – felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – évente történik az elszámolás; egyebekben pedig hitelkeret alkalmazása esetén is az utólagos banki átutalásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

4.1.4. Előzetes banki átutalás

Amennyiben a felek máshogy nem állapodnak meg, a fizetés módja: előzetes banki átutalás. Előzetes banki átutalás esetén a vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles az ellenértéket megfizetni, mely fizetési határidő megelőzi a termék átvételének időpontját. Eltérő megállapodás hiányában vevő a vételárat 8 napos fizetési határidőn belül, számla ellenében köteles átutalni az eladó bankszámlájára. Eladó és vevőhosszabb vagy rövidebb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben eladó az általa kiállított számlán a megállapodott teljesítési időpontot tünteti fel. Előzetes banki átutalás esetén vevő a banki átutalást igazoló bizonylat ellenében – feltéve, hogy az eladó bankszámlájára a számlában foglalt összeg hiánytalanul megérkezett, és ezt a vevő az eladó részére előzetesen igazolja – az áru átvételére jogosult, a megállapodott feltételek szerint.

4.2. Az eladó saját belátása szerint jogosult a vevőt hitelbiztosítónál minősíteni. Azok a vevők, akik hitelbiztosítással bármely okból nem rendelkeznek, az áru átvétele előtt előzetes banki átutalással kötelesek kiegyenlíteni az áru ellenértékének legalább 50%-át, 8 napos fizetési határidővel, és az áru átvételére csak ezt követően jogosultak. Amennyiben vevő a rá vonatkozó fizetési feltételeket megsérti, illetve a rá irányadó bármely fizetési határidőt nem tartja be, eladó bármikor, egyoldalúan jogosult a fizetési módot előzetes banki utalásra módosítani a vevő vonatkozásában, és erről 72 órán belül tájékoztatja a vevőt.

Amennyiben a vevő vonatkozásában a hitelbiztosító a minősítést megváltoztatja, vagy a vevőre vonatkozóan a továbbiakban bármely okból nem terjed ki a hitelbiztosítás, úgy eladó bármikor jogosult a hitelkeret összegét, a fizetési módot és feltételeket - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a fizetési határidőt – egyoldalúan megváltoztatni vevő vonatkozásában. Eladó erről 72 órán belül tájékoztatja a vevőt.

Vevő az eladó által a hitelkeret összege, a fizetési mód, illetve a fizetési feltételek - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a fizetési határidőt – vonatkozásában adott tájékoztatást követően köteles az eladó által megadott fizetési módnak, illetve fizetési feltételeknek megfelelően teljesíteni az áru ellenértékét vagy bármely más fizetési kötelezettségét.

4.3. Számlázás, számla teljesítésének napja, késedelem

Eladó a vételárat mindenkor a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza, a mindkét fél által aláírt szállítólevél alapján.

Eladó az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Vevő részére. Amennyiben eladó a számlát postai úton küldi meg, abban az esetben a számla kézbesítésének napja a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, egyéb könyvelt küldemény esetében, vagy ha a küldemény bármely okból kézbesíthetetlen, a feladástól számított 5. munkanap. Eladó – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vevőnek megküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézbesítését számított 5 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy eladó a számlában foglalt összeget a vevő által elismert, nem vitatott követelésként jogosult nyilvántartani.

A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. Banki átutalás esetén a vevő általi teljesítés időpontjának a banki jóváírás napja minősül.

Ha a vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Vevő fizetési késedelem esetén köteles megtéríteni eladó részére a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:155.§ bekezdéseiben meghatározott késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott behajtási költségátalányt. A Baucenter Kft.  jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni.

4.4. Fizetési nehézségek, biztosíték, engedményezés, követeléskezelés

Amennyiben eladó ezt a szerződéskötés feltételeként szabja, vagy pedig szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból eladó tudomására jut, hogy a vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, eladó jogosult fizetési biztosítékot (így például bankgaranciát, készfizető kezességet, jelzálogjog alapítását) kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga az eladót illeti meg.

Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási vagy csődeljárás indul, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, vagy ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében egyéb olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, írásban és haladéktalanul értesíti az eladót. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Amennyiben a vevőezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az ebből származó kárt eladó jogosulta vevővel szemben érvényesíteni.

A vevő már jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy késedelmes fizetése, illetve nem teljesítése esetére engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését a Baucenter Kft. részére, valamint a raktárán lévő, tovább nem értékesített a Baucenter Kft.-től vásárolt építőanyagok az eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak.

Fizetési késedelem esetén a vevő – az eladó erre irányuló igénye esetén - köteles a terméket az eladónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni.

A vevő az általános szerződési feltételek elfogadásával – az ÁSZF 5. pontjára is tekintettel  - hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, vagy vevő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, úgy eladó a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre, a termék tárolási helyére a ki nem fizetett termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és az ott található valamennyi, a Baucenter Kft.-től vásárolt építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja.

A Baucenter Kft. a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.

Vevő 3 napot meghaladó fizetési késedelme esetén hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó, követeléskezeléshez szükséges adatokat – természetes személy vevő esetén személyes adatait (név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség), jogi személy vevő esetén a képviseletre jogosult személy nevét, elérhetőségét a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a Direktinfo Kft. (8887 Bázakerettye, Fő u. 72.) részére továbbítsa.

 1. Tulajdonjog fenntartás

5.1. Eladó a vételár, a szállítási díj és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja (Ptk. 6:216§ (1) bek.), az áru a teljes vételár kifizetéséig a Baucenter Kft. tulajdonában marad.

A Baucenter Kft. kezdeményezheti a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, a vevő az ehhez szükséges minden információt köteles megadni eladó részére.

A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 5:65§ (3) bek.). Dologegyesülés esetén az eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66§ (1)bek.). A vevő a szerződés aláírásával engedményezi az eladóra a közös tulajdon értékesítéséből az eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy eladó, illetve megbízottja jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Ebben az esetben a vevő tartozása az elszállított áru értékével csökken.

5.2. Amennyiben vevő kereskedelmi célból vásárolja meg eladó termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjogfenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a vevő kártérítési felelősséggel tartozik. Vevő az eladó termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. A tulajdonjog fenntartása alatt vevő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

 

 1. Kárveszély

6.1. Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru eladói raktárból történő kiadásáig terjed, a kárveszély a termék átadásával száll át eladóról a vevőre. Eladó teljes kártérítési és bármely egyéb jogcímen fennálló felelőssége, helytállási kötelezettsége - legyen szó akár szerződésszegésből eredő károkozásról, szerződésen kívüli károkozásról, gondatlanságra alapított követelésről, hibás teljesítésről, jogszabályi előírás megszegéséről, vagy bármely más olyan követelésről, amely a szerződéssel, illetve a megrendeléssel kapcsolatban vagy egyébként a vevő részéről az eladó felé keletkezik - valamennyi követelést figyelembe véve és ezek összegét összeszámítva legfeljebb az egyedi szerződésben/ megrendelésben szereplő vételár összegéig terjed, azt nem haladhatja meg.

 1.  Reklamáció, szavatosság, garancia

7.1. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel. Az eladót a jogszabály szerinti szavatossági és jótállási kötelezettségek terhelik, az ott meghatározott határidőn belül. Hibás teljesítés esetén az eladó köteles vevő választása szerint a termék vételárából (a hiba mértékének megfelelő) árengedményt adni, vagy a terméket 15 napon belül hibátlan termékre kicserélni. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2. Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt, illetve minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a felek között a szállítólevél jóváhagyása és aláírása tárgyában vita merül fel, a számla alapját képező teljesítés vonatkozásában úgy járnak el, hogy a vitás tételek vonatkozásában a szállítólevélre a probléma feljegyzésre kerül, míg a nem vitatott tételek vonatkozásában a vevő a szállítólevelet jóváhagyni köteles. A vevő a nem vitatott tételeket az eladó erre vonatkozó számlája alapján megfizeti. A vitatott tételek vonatkozásában a felek egyeztetése alapján igazságügyi szakértő eljárását vehetik igénybe, akinek döntését a felek elfogadják. Amennyiben a vevő a szállítólevélen mennyiségi hiányt nem jelez az átadás-átvételkor, illetve a mennyiségi hiba jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti jegyzőkönyvezése nem történik meg, azzal vevő a teljesítés kifogástalanságát jelzi, és eladó a mennyiségi hibáért nem felel. Amennyiben a vevő a szállítólevélen minőségi hibát nem jelez az átadás-átvételkor, illetve annak jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti jegyzőkönyvezése nem történik meg, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatók és nem ellenőrizhetők. Ez utóbbi – minőségi - kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni eladó részére, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével, amennyiben vevő ezen határidőn túl jelzi minőségi kifogását, úgy eladó a termék hibájáért nem felel.  Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Baucenter Kft. számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Baucenter Kft.-re nem háríthatók át, bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, vagy ha maga a beépítés történt nem megfelelő módon, mindennemű kockázat és felelősség a vevőt terheli. Amennyiben a beépítésnél észlelik a termék olyan hibáját vagy károsodását, amelynek vonatkozásában eladóval szemben szavatossági, jótállási igény érvényesítése merül fel, abban az esetben a vevő az eladót haladéktalanul értesíteni köteles.

7.3. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

7.4. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. A Baucenter Kft. fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermékeken változtatást eszközöljön.

7.5. Ha az eladó a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe, annak tevékenységéért – a kirakodásig – úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben eladó alkalmazottai (pld. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor vevőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben a vevő kockázatára teszik, az ebből eredőkárokért eladó felelősséget nemvállal. Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termékben, és annak állagában bekövetkezik.

 1. Adatvédelem, üzleti titok

8.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő és eladó között létrejött szerződéses jogviszony által megismert személyes, illetve cégadatokat jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített kivételtől eltekintve harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, megismerhetővé, azt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, továbbá kizárólag a vevő által megismert, külön íven fogalmazott Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Vevő elismeri, hogy megismerte az Adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja az abban foglaltakat.

Felek az egymás tevékenységéről továbbá a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információkat mind a szerződés hatályban léte alatt, mind pedig a szerződés megszűnése után kötelesek üzleti titokként kezelni, s azokat a másik fél hozzájárulása nélkül senkinek nem adhatják ki, illetve azokat saját üzleti tevékenységük során saját vagy más - a másik fél kivételével - céljaira nem használhatják fel

Felek kötelezik magukat, hogy a megszerzett információkat csak a szerződés alapján keletkezett jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében használják. Ezt meghaladó mértékben vagy módon történő felhasználás és a harmadik személyek részére történő közlés feltétele, hogy ahhoz minden esetben a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulását adja. Ez alól kivételt képez a felek közötti jogviszony létének ténye, amennyiben annak nyilvánosságra hozatala bármelyik fél üzleti érdekét szolgálja.

A fenti titoktartásra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak azokra az információkra, amelyek:

 1. a nyilvánosság szükséges mértékű tájékoztatását szolgálják, illetve amelyek jellegéről a felek előre megállapodtak és azok nem tartalmaznak olyan konkrét adatokat vagy részleteket, melyek nyilvánosságra hozatala hátrányosan érintené valamelyik fél érdekeit;
 2. a nyilvánosságra hozó félnek már a szerződés aláírását megelőzően is a birtokában voltak, vagy amelyeknek az aláírást követően hivatalosan, szükségszerűségből jutott birtokába;
 3. nyilvánosságra hozatalát jogszabály követeli meg, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a nyilvánosságra hozatal az adott jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Nem minősül üzleti titoksértésnek továbbá a peres eljárás során történő bizonyítás.

Vevő és eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az eladó által forgalmazott termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Az üzleti titok megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. Vevő már jelen ÁSZF elfogadásával lemond személyiségi jogainak megsértésén, jó hírnevének csorbításán vagy bármely más jogcímen alapuló igényérvényesítési jogáról, amennyiben az adatok, információk nyilvánosságra hozatal a jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési tájékoztató szerint megengedett módon történt.

Amennyiben vevő másként nem rendelkezik, az eladó jogosult nyilvánosságra hozni és referenciaként felhasználni a vevő részére történt teljesítést, a vevő neve és a kapcsolódó projekt megjelölésével.

 1. Írásbeliség, kézbesítés

A jelen ÁSZF szempontjából írásbelinek minősül a könyvelt (tértivevényes, vagy ajánlott) postai küldeménnyel történő értesítés, továbbá az e-mailben történő elküldés, feltéve, hogy annak elolvasását a másik fél olvasási visszaigazolással visszaigazolja, valamint a papír alapú dokumentum (pl. megrendelés) személyes átadás-átvétele esetén írásbelinek minősül a dokumentum, ha a dokumentum átvételét a másik fél képviselője magán a dokumentumon vagy annak másolatán cégszerű vagy két tanú által igazolt aláírásával igazoltan átveszi. A kézbesítés időpontja tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap (feltéve, hogy a küldemény nem volt kézbesíthetetlen), amennyiben pedig a küldemény „nem kereste” vagy „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy az átvétel megtagadásának napján, illetve a küldemény feladó részére történő visszaküldésének napján, de mindkét esetben legkésőbb a feladóhoz történő visszaérkezés napján kézbesítettnek minősül. A feladóhoz történő visszaérkezést a feladó köteles bizonyítani a visszaérkezett levél borítékával, mely levél a ragszám alapján beazonosítható, és mely borítékon a posta által megjelölésre került a visszaküldés időpontja, mely ez esetben a kézbesítés időpontjának minősül.

Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést felek az egyedi szerződésben, illetve annak mellékleteiben megadott e-mailcímekre küld meg, a kézbesítés időpontja az olvasási visszaigazolásban szereplő időpont, feltéve, hogy az e-mail elolvasását a másik fél olvasási visszaigazolással visszaigazolta.

Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett felmondások, felszólítások és érdemi észrevételek, érdemi nyilatkozatok - ideértve a vevő megrendelését az eladó általi megrendelés visszaigazolást is - csak írásban érvényesek.

A felek írásban rögzítik a kapcsolattartók elérhetőségét, bármely közlés a szerződéssel kapcsolatban– az írásbeliség követelményének betartásán kívül –abban az esetben érvényes és hatályos, ha a küldemény az adott fél cégnyilvántartásban szereplő székhelyére, a fél központi ügyintézés helyére, vagy pedig a felek által megadott kapcsolattartó címére vagy elérhetőségére kerül megküldésre. Amennyiben valamelyik szerződő fél kézbesítési címe, egyéb elérhetősége megváltozik, erről haladéktalanul írásban köteles értesíteni a másik felet.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a vevő által megadott címre sikertelen, úgy eladó az egyedi szerződésben vagy annak mellékletében szereplő adatokon kívül a vevő cégnyilvántartásban szereplő bármely címére (ideértve különösen a vevő székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a központi ügyintézésének helyét) is jogosult megküldeni leveleit, és ebben az esetben - a fentiek szerinti címek közül bármely címre történő kézbesítés esetén - a kézbesítés időpontja tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap, függetlenül attól, hogy a kézbesítés végül sikeres volt-e.

 1. Szerződésmódosítás, a szerződés megszűnésének esetei

10.1. A felek közti egyedi szerződések a felek cégszerű aláírásával lépnek hatályba és az egyedi szerződésben, illetve annak mellékletében szereplő ellenkező tartalmú rendelkezés hiányában határozatlan időre szólnak. Egyedi szerződések csak írásban módosíthatók.

10.2. Az egyedi szerződés megszűnik:

 • ha valamelyik fél a szerződést jogszabály-szerűen, illetve szerződésszerűen felmondja,
 • a természetes személy vevő halálával, illetőleg, ha a vevő jogi személy, akkor megszűnésével, kivéve, ha a megszűnő jogi személynek jogutódja van,
 • ha a vevő cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik,
 • ha a szerződés teljesítése lehetetlenné válik vagy
 • vevő és eladó a szerződést írásban, közös megegyezéssel megszüntetik.

10.3. Az egyedi szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában bármelyik fél jogosult az egyedi szerződést 30 napos felmondási határidővel, indoklás nélkül a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, ajánlott vagy tértivevényes levélben felmondani. A jelen pont szerinti felmondás esetén a felek kötelesek intézkedni a folyamatban lévő kötelezettségek (pl. ajánlat, megrendelés, áruszállítás, fizetés) szerződésszerű teljesítéséről.

10.4. Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vevő súlyos szerződésszegése esetén. Különösen, de nem kizárólagosan súlyos szerződésszegésnek minősül vevő részéről:

- a vevő 8 napon túli fizetési késedelme, különösen, de nem kizárólagosan a megrendelt áruk vételára és a szállítással kapcsolatos díj vonatkozásában; továbbá,

- ha a vevő fizetésképtelenné vált, felszámolási – vagy csődeljárás indult ellene, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, továbbá, ha a vevő pénzügyi, gazdasági helyzetében egyéb olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat,

-a vevő fizetési biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének az eladó által megadott határidőn belül nem tesz eleget,

- vevő titoktartási kötelezettségét megszegi,

- a vevő értesítési kötelezettségét megszegi,

- a vevő indokolatlanul, szerződésellenesen megtagadja az áru átvételét,

- vagy a vevő a jelen szerződésből fakadó egyéb lényeges kötelezettségét megszegi.

10.5. Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani eladó súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül eladó részéről:

- ha az eladó fizetésképtelenné vált, felszámolási – vagy csődeljárás indult ellene,

- eladó titoktartási kötelezettségét megszegi.

10.6. A felmondást megelőzően a felmondásra jogosult fél köteles egy alkalommal, határidő tűzésével a másik felet a szerződésellenes állapot megszüntetésére felszólítani.

10.7. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból történt megszűnése nem érinti a folyamatban lévő ügyeket, illetve esedékessé vált fizetési kötelezettségeket. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak és az elszámolást követő 30 napon belül az esetleges ki-, ill. visszafizetések megtörténtéről gondoskodnak.

 1. Egyebek

11.1. Vevő és eladó köteles a szerződés teljesítése során együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni.

Vevő köteles a Baucenter Kft.-t haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a tulajdonos és az ügyvezető személyének, valamint a székhelyének változására.

11.2. Vevő már jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a termék vételárának vagy bármely más jogcímen részére átutalt összeg visszautalása esetén eladó azt a körülmények vizsgálata nélkül arra a bankszámlára utalja vissza, ahonnan az részére átutalása került, abban az esetben is, ha ez nem vevő, hanem harmadik személy bankszámlája.

11.3. Amennyiben jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadók, de ez nem korlátozza a többi feltétel, rendelkezés, illetve pont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét.

11.4. A jelen szerződéssel szerzett jogok és kötelezettségek harmadik személyre csak az eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át. A fizetési határidő lejártát követően az eladó jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését eladásra (engedményezésre) felkínálni.

11.5 A vitás kérdéseket a felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén felek – pertárgyértéktől függően –a Budaörsi Járásbíróság, továbbá a Budapesti Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

11.6. Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket írásban, egyoldalúan módosítani. Aktuális Általános Szerződési Feltételek az eladó honlapján (www.baucenter.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé. A Baucenter Kft. a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomonkövetése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2023. március 13. napjától hatályos, és határozatlan időtartamra szól.

 A jelen ÁSZF letölthető INNEN: baucenter_aszf.pdf